De Hummeltjeshoeve hecht veel waarde
aan betrokken ouders

 De betrokkenheid van de ouders vinden wij bij De Hummeltjeshoeve erg belangrijk. Op deze pagina kunt u lezen wat onze visie is en hoe we deze vorm geven per locatie en per groep. 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Waarom gebruiken wij uw persoonsgegevens?
De Hummeltjeshoeve respecteert uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en informeren u graag over de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens. De gegevens over u die wij verwerken, wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Met dit privacy statement maken wij duidelijk waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden wij de informatie aan u of anderen verstrekken.

Wet- en regelgeving
Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG is op 25 mei 2016 van kracht geworden, treedt op 25 mei 2018 in werking en volgt daarmee de Wet bescherming persoonsgegevens op. De AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is.

Observeren


Pedagogisch medewerkers hebben ieder kind 'in beeld' en volgen het in zijn ontwikkeling. Zo kunnen ze aansluiten bij de ontwikkeling van het kind en het stimuleren de volgende stap te zetten. Een kind-volgsysteem is niet verplicht, wel een planmatig volgen en  registreren. Vanuit de dagopvang is de overdacht naar basisonderwijs en BSO als maatregel opgenomen. In de dagopvang wordt aan ouders periodiek een gesprek over de ontwikkeling van hun kind aangeboden. De ouder is niet verplicht op dit aanbod in te gaan. In de BSO is een periodiek gesprek met de ouders geen verplichting, maar vinden gesprekken plaats als dat nodig of gewenst is. Eventuele bijzonderheden in de ontwikkeling worden gesignaleerd en er wordt actie op ondernomen. In het pedagogisch beleidsplan is opgenomen hoe dit wordt georganiseerd.

De oudercommissies van De Hummeltjeshoeve

Volgens de Wet ‘kinderopvang’ is de Hummeltjeshoeve verplicht een oudercommissie (OC) te hebben ongeacht de grote van de locaties. De leden van deze commissie, zijn ouders van kinderen die het kinderdagverblijf, de BSO of de peuteropvang bezoeken. We hebben een oudercommissie in Heukelum, in Nieuwland en in Ameide. Als ouder kunt u bij de OC terecht voor uw vragen, opmerkingen en ideeën met betrekking tot het kinderdagverblijf, de BSO en/of de peuteropvang. U kunt als ouder zelf ook actief deelnemen aan de OC. Voor  meer informatie of contact gegevens kunt u contact opnemen met één van de locatie coördinatoren(zie contact).


Doelstelling van de oudercommissie:
• De schakel tussen kinderopvang en de ouders.
• De belangen van de kinderen en ouders zo goed mogelijk behartigen.
• Ouders inspraak geven over de gang van zaken en beleidsontwikkeling binnen de kinderopvang.
• Adviseren over de kwaliteit.

Taken van de oudercommissie:
Volgens de wet ‘Kinderopvang’ moet de directie van de kinderopvang de OC advies vragen over de voorgenomen besluiten met betrekking tot:
• uitvoering van kwaliteitsbeleid (bijv. aantal kinderen per leidster, groepsgrootte).
• pedagogische aanpak.
• voedingsaangelegenheden.
• risico inventarisatie, veiligheid en gezondheid.
• openingstijden.
• klachtenregelingen.
• prijswijzigingen.
• aanspreekpunt voor ouders.
• regelmatig overleg voeren met de directie over het beleid.
• op verzoek inbreng leveren op ouderavonden en themabijeenkomsten.
• zorgen voor een goede en heldere informatieverstrekking aan ouders voor de activiteiten van de OC.
• minimaal vier maal per jaar vergaderen. Bij de vergaderingen zal de directie ook aanwezig zijn.


De oudercommissie is aangesloten bij de belangenvereniging BOINK, die zich inzetten voor het waarborgen van kwalitatief goede en betaalbare kinderopvang en heldere, eenduidige regelgeving door de overheid.