Verantwoorde kinderopvang in Heukelum, Nieuwland en Ameide

De Hummeltjeshoeve biedt verantwoorde kinderopvang aan met oog voor
de veiligheid en de gezondheid van alle kinderen die aan onze zorgen worden toevertrouwd. 

Bij de kinderopvang in Ameide leer je samen spelen met andere kinderen;

interactievaardigheden
(basis vaardigheden)

 • Sensitieve responsiviteit
  De pedagogisch medewerker is gevoelig voor de signalen die een kind afgeeft, door goed te kijken naar het kind en te proberen te begrijpen wat het bedoelt. 
  Vervolgens moet er op de juiste manier wordt ingehaakt op diesignalen. Het is hierbij belangrijk dat alle emoties en gevoelens worden
  verwoord.
 • Respect voor de autonomie
  De pedagogisch medewerker ziet en erkent alle kinderen in de groep
  als individuen. De pedagogische medewerker geeft ruimte aan de kinderen. Ze stimuleert actief dat kinderen zelf iets doen. En op hun eigen manier.
 • Structureren en grenzen stellen
  Hierbij gaat het erom dat de pedagogisch medewerker de
  kinderen op een goede manier duidelijk kan maken wat zij van de kinderen in de groep verwacht en hoe ze ervoor zorgt dat de kinderen zich daaraan houden.
Soms wil een kind even lekker alleen spelen in de bouwhoek van kinderdagverblijf De Hummeltjeshoeve;

interactievaardigheden
(educatieve vaardigheden)

 • Praten en uitleggen
  De hele dag communiceren pedagogisch medewerkers met de kinderen. Zowel verbaal als non verbaal. Jonge kinderen leren taal door te communiceren met volwassenen en andere kinderen. De pedagogisch medewerker benoemt wat ze doet en wat er gebeurt. Ze benoemt gevoelens van de kinderen en gaat daarbij steeds na of ze de intentie van de kinderen goed verwoord heeft. Ze past zich aan, aan het begripsniveau en de interesses van de kinderen.
 • Ontwikkelingsstimulering
  Dit gaat over de acties die de pedagogisch medewerker onderneemt om kinderen te stimuleren en kinderen te begeleiden bij het vergroten van kennis en vaardigheden, passend bij het ontwikkelingsniveau en het potentieel van de kinderen. Het gaat daarbij om verschillende ontwikkelingsgebieden. (motorische ontwikkeling, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden, sociaal emotionele vaardigheden en creatieve vaardigheden)
 • Begeleiden van (positieve) interacties tussen de kinderen
  De pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat kinderen zich veilig en vertrouwd met elkaar voelen. Ze stimuleert verbondenheid in de groep en een wij gevoel door rituelen en positieve aandacht voor alle kinderen. De pedagogisch medewerker leidt niet alleen negatieve situaties, zoals ruzie, in goede banen. Maar zij merkt ook positieve interacties tussen kinderen op. Ze waardeert en beloont de positieve interactie.
Toen we gingen wandelen met de kindjes van De Hummeltjeshoeve, mochten we lekker in de plassen stampen!;

Structureel volgen van de ontwikkeling

Op de peuteropvang en het KDV zijn we in 2018 gestart met een nieuw kindvolgsysteem; Pravoo.


Pravoo bevat de volgende onderdelen:
 • Deel A: de ontwikkelingsitems voor kinderen van 0-2;5 jaar met de onderdelen: afscheid, initiatief, activiteit, voorkeurshouding, grote bewegingen, kleine bewegingen, drinken, eten, taal algemeen, taal; woordenschat, contact met andere kinderen, relaties met medewerksters, welbevinden, ontwikkelbaarheid /leerbaarheid, regelgedrag, persoonlijkheidskenmerken. 
 • Deel B: de ontwikkelingsitems voor kinderen van 2;6-4 jaar met de onderdelen: afscheid, initiatief, activiteitsniveau, werken taakgerichtheid, tekenen, bloemproef, speelduur, speelkwaliteit, samenspel, luisterhouding, deelname in de kring, grote motoriek, kleine motoriek, eten en drinken, verstaanbaarheid, woordenschat, contact met andere kinderen contact met medewerksters, welbevinden, ontwikkelbaarheid/leerbaarheid, regelgedrag, persoonlijkheidskenmerken, visuele waarneming, redzaamheid kleding, zindelijkheid.


BSO: Alle  BSO kinderen kunnen geobserveerd worden. Ouders kunnen doormiddel van het toestemmingsformulier aangeven behoefte te hebben aan een oudergesprek over hun kind, naar aanleiding van de observatie. Ouders worden gevraagd om dit elke 6 maanden, door middel van een oudergesprek, te bespreken met de mentor.

Daarnaast vullen alle kinderen twee keer per jaar, samen met de mentor, een vragenlijst in. Hierin wordt het welbevinden van de kinderen, op hun eigen niveau besproken.

De zorgkinderen gaan we, na overleg met ouders, met behulp van ons kind volgsysteem observeren. Indien er toestemming is van de ouders, bespreken we dit met de IB’er van de basisschool. Op school worden de specifieke ontwikkelingsgebieden geobserveerd in hun eigen systeem. Wij zijn geen tweede school, maar een tweede thuis en
daarom staat het welbevinden bij ons op de eerste plaats.

  

Onze veiligheidsmaatregelen

Convectors en radiatoren zijn afgeschermd.
De keukenkastjes en ladekastjes zijn beveiligd.
De binnendeuren zijn voorzien van hoge handgrepen (m.u.v. de peuterspeelzalen)
Op alle locaties is blusapparatuur aanwezig. Deze wordt eens per jaar gecontroleerd.
Minimaal 2 keer per jaar wordt er een ontruimingsoefening gehouden.
Op elke groep is er tenminste 1 pedagogisch medewerker met een bhv-diploma of een (kinder)EHBO-diploma.
Gevaarlijke stoffen zoals schoonmaakmiddelen, lucifers, hete vloeistoffen en dergelijke worden te allen tijde van de kinderen weggehouden.
Wanneer we buitenbadjes gebruiken, is er toezicht van een pedagogisch medewerker.
Op alle locaties zijn goedgekeurde EHBO-verbandtrommels aanwezig.
Op iedere groep zijn zogenaamde zelfzorgmiddelen zoals Sudocrème en Prikweg aanwezig.

Aansprakelijkheid

De Hummeltjeshoeve is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen. Ook tijdens uitstapjes en wandeltochten onder begeleiding van de pedagogisch medewerkers.

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van kleding en andere meegenomen spullen.
Ouders zijn wettelijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hun kind. Wij raden ouders daarom aan een W.A.-verzekering voor hun kind af te sluiten.
De pedagogisch medewerker neemt de verantwoordelijkheid van de kinderen van de ouders over op het moment dat de ouders weggaan.
De ouder neemt de verantwoordelijkheid van de pedagogisch medewerkers over op het moment dat de ouder de groep op komt en het kind de ouders heeft gezien.

Klachten

Kinderopvang De Hummeltjeshoeve staat voor duidelijke en open communicatie. Als het goed gaat, maar ook als er iets minder goed gaat. Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Het kan aanleiding zijn tot kwaliteitsverbetering waar alle kinderen en ouders baat bij hebben. Kinderopvang de Hummeltjeshoeve heeft een intern klachtenreglement. Een klacht over de zorg voor uw kind proberen we eerst persoonlijk met de leidster op te lossen. Voor de externe klachtenprocedure zijn wij aangesloten bij de Geschillencommissie.